Kontakt oss:
post@haugoghelgen.no
Haug, tlf.: 90606616
Helgen, tlf: 95049649

Praktisk info


 

 

Haugs Underholdning

v/Johannes Haug
Bærumsveien 188b
1357 BEKKESTUA
Org nr: 984 210 698
Tlf.: 90606616
sognhaug@online.no

Helgens Underholdning

v/Steinar Helgen
Akebakkeskogen 5a
0490 OSLO
Org nr: 984 210 744
Tlf.: 95049649
bshelgen@online.no

Deres ref. Vår ref. Presse ref.
Forsiden Trykk her Trykk her Trykk her

Noen tidligere oppdrag:Middag regjeringen Solberg & politisk apparat, Fusjon Agderfylkene Kilden kulturhus, Evalueringskonferansen, Servicekonferansen, kongress Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Agroteknikk 2015, Husbanken, DIFI, ledersamling Mattilsynet, Kommunekonferansen Østfold, Kommunalteknisk forening (2X), Gartner 2015, seminar NIBIO, Landinfo, Forum for kontroll og tilsyn, Landbruksdirektoratet, Et årsverk Stabekk, Østerdalskonferansen, årsfest i Samferdselsdepartementet, Høstmøte i Norsk redaktørforening, årssamling fylkesmannen i Aust-Agder, avslutningsfest for regjeringen Stoltenberg II, ledersamling Stanley Security, julebord Rudi gard, seminar Kartverket (2X), Seminar Stortingets Forvaltningsavdeling, Norges Forskningsråd (2X), Samarbeidsrådet Innlandet (2X), Sørlandssamlinga, konferanse Norsk Sykepleierforbund (2X), etatsdager Justervesenet, seminar Norges Parkinsonforbund (2X), årsmøte i Norsk Almenningsforbund, julebord i Arbeidsdepartementet, Tun Media, Konjunkturparty i SMÅFINANS (3X), Norsk Pasientskadeerstatning, Den Norske Legeforening, Norsk overlegeforening, Skatt Øst (3X), Statens Vegvesen, Justis- og beredskapsdepartementet, Skattedirektoratet (3X), kandidatsamling SP, Hartmark Consulting, Finans Norge, Husbanken, Årsfest i Norges Bank, fagseminar Teknologisk institutt, HMS-seminar Oslo kommune, Riksantikvarens 100-års jubileum, 100-års jubileum i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Gjennomslagsmarkering Vegdirektoratet/Skanska, Digitaliseringskonferansen 2012 DIFI, Nord-Trøndelag Senterparti, årsmøte HOFF, Matmerk, 75 års jubileum Rønning Maskin, Skogeierforbundet, Norsk landbruksrådgivning (2X), Personalkonferansen for offentlig sektor og for privat sektor HR Norge (2X), Miljøgiftkonferansen KLIF 2012, Klarspråkskonferansen 2012 DIFI, Oslo redaktørforening, Eiendomsrettseminar Kartverket, Juristenes fagdager, Landsmøte Samfunnsviterne, Etatledersamling Oslo byråd (2X), Statoil Mongstad, Statsministerens kontor/Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Kriminalomsorgens utdanningssenter, Høgskolen i Oslo og Akershus (3X), Veterinærinstituttet(2X), Byggkonferansen, Landbrukets HMS-tjeneste, Prosjekt 2009 Edderkoppen, 100 års jubileum Norsk Gartnerforbund, seminar DIFI (2X), årsmøte/lederkonferanse Nortura (3X), CICERO, Norsk Kommunikasjonsforening, Spesialavfallkonferansen, Frivillighet Norge, Kick-off HCP Norge, Duell Kristin Halvorsen/Siv Jensen, Kampanjekonferanse Høyre (2X), Sentralt fagforum NSF, Mammografikonferansen, lanseringskonferanse KLIF, Årsmøte Norsk valgforum, 90 års jubileum Senterpartiet, årsfest Barne-, likestillings- og inkluderingsdept., Riksrevisjonen (3X) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Årskonferanse Diakonhjemmet, Økomat-kickoff Choice-hotellene, Unge Høyres landsmøte, Blåmandagsmøte Motarbeider.no, Fylkesmannsamling FAD, 90 års jubileum avisa Nationen (2X), julebord Nationen, 30 års jubileum Olje- og energidepartementet, landskonferanse og landsmøte i Høyre (det politiske partiet), Årsmøte Norges Bondelag, Årsfest i Skogdata, Mattilsynet (4X), Utlendingsnemnda UNE (2X), Finansdepartementet, Regionmøte Tine Meieriet Øst, Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH), Hydro Ny Energi, Norges Forskningsråd, Statsbyggs Prosjekt Opera, Venstres landsstyre, Landkreditt Bank, Rådgiversamling TINE Øst, 5-års jubileum Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune, Mottagelse Samfunnssalen P.H. Grues avslutning, Fylkesmannen i Hedmark (2X), Regjeringen Bondevik II (2X), politisk ledelse regjeringen Stoltenberg II (2X), Storebrand kapitalforvaltning, Politiets sikkerhetstjeneste, Julemøte Treindustriens Tekniske forening, Innovasjon Norge (4X), Løvenskiold-Fritsøe, Høyres stortingsgruppe, Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon, 50 års jubileum SKI, Det Norske Veritas (4X), Rådhuset Oslo kommune (2X), Arbeids- og sosialdept, (2X), Utdannings- og forskningsdept, Barne- og familiedept, Samferdselsdept, Akershus fylkeskommune, Helse- og omsergsdept. (2X), COOP NKL BA, m.m., Byggegalla Oslo Plaza, Viken skog 100 år, Sandsvær/Kongsberg Skogeierforening 100 år, 10-års jubileum Statens Hus Hamar, Statens personallederkonferanse, tariffkonferanse FAD, lederkonferanse YS-STAT, Fremskrittspartiets landsmøte, Landsmøte i Private Barnehagers Landsforbund, Fagpressedagen, Landbrukshelga i Buskerud, Fagdag mat Grand, Sommerfest i Statens Forurensingstilsyn og Kristelig Folkeparti, Releaseparty Statsbygg, Årsmiddag Baker- og Konditorbransjens Landsforening, Hedmark/Oppland Høyre, Stortingets Familie- Kultur- og administrasjonskomite /BFD, Kommunal- og forvaltnings-komitéen /FAD/KRD/AID, Stortingets Næringskomite /LMD, Verdiskapingskonferanse for tre, Nasjonal lederkonferanse for helseforetakene, Fagkongress Nortura, Humorseminar Aukrustsenteret, Solstranddagen (lederutviklings-programmet ved Norges Handelshøyskole), Fagdag Hurum, Capital Markets Day Rieber & Sønn, Seminar Mattilsynet (2X), Oslofjorden revyfestival (2X), partiet Venstres landsmøte, Oslotrygdens dag -05, sekretærforum Statsministerens kontor/departementene, Ledersamling Norgesgruppen, regionmøter GILDE (2X), 75 års jubileum GILDE, kickoff og seminar Innovasjon Norge (2X), Mattilsynet, Utdanningsdirektoratet, Boklansering Det Norske Samlaget, Statskonsultseminarer, Seminar Norsk Sykepleirerforbund (2X), Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (2X), seminar LMD/IN/KS,  Vegdirektoratet (2X), Bondepub Eidsberg, Tunnelkonferansen -06, Skien kommune, Avinor, Kick-off LMB, Riksrevisjonen, Akademikerne i Utenriksdepartementet, Folketrygdkontoret for utenlandssaker (2X), Seminar for toppledere i staten, Husdyrforsøksmøtet -07, Arealkonferanse Atlantic hall Stavanger, Lamiaden 2005 og 2014, Immatrikulerings-jubileum Universitetet for Miljø og Biovitenskap (2X), landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (3X), seminar og personalfest JOH-SYSTEM AS (2X), Representantskapet Norges Bondelag (2X) og Naturviterforbundet, 75-års jubileum Norske vandrerhjem, 50-års jubileum Studentsamskipnaden i Ås og Romerike landbruksrådgivning, Slåttefestivalen i Hjartdal (3X), Forsøksringdagen, Landbruksdagane på Høylandet, Statlig Innkjøpsforum, Etatsamlinger fylkes-/kommuneforvaltningen (11X), Fylkeslandbruksstyret Hedmark, SFT/miljøvernadvelingene (3X), KRD/MD og Fylkesmannsembetene (2X), seminar Fylkeskommunene, TREFF-konferansen Norges Forskningsråd, Næringsutviklingsdagen i Vestfold, Lederkonferanse Det Norske Skogselskap, Statens Vegvesen (2X). Seminar Kjøttindustriens fellesforening (2X), Regionsamling Kjøttbransjens landsforbund, Rogaland Sau- og Geitealslag, seminar Fylkestrygdekontoret i Akershus, Nordisk NGO-seminar, Årsmøte NORKORN, NORSKOG, TINE, Norsk Almenningsforbund, Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging, Fylkesbondelag (6X), Årsfest Ås Landbrukslag, Generalforsamling Unikorn, Fagdag GENO, Åpningsfest/jubileum Råde Mølle/Norgesfôr (3X), Norges Pelsdyralslags 75 årsjubileum, Samrådingsmøte Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (2X), Personalfest i veksthus 13 på Gjennestad Gartnerskole, Disen skole,  Landbrukstilsynet, 25-årsjubileum Aktivt Skogbruk, Fagkonferanse Nortura/Prior (2X), Seminar Statens Forvaltningstjeneste, Norsk Gartnerforbund, 40/50/60/70-årslag, bl.a. for Kristin Halvorsen, Lars Sponheim, Dagfinn Høybråten, Dag Terje Andersen, Terje Riis-Johansen, Liv Signe Navarsete, Accenture-AD Nils Øveraas, korps- og pensjonistfester.

Om dagen er alle byråkrater grå

Haug & Helgen - lun satire fra innsiden